Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 อบต.โคกหม้อ ยินดีต้อนรับและให้บริการค่ะ

   
 
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปี [ 28 ธ.ค. 2561 ]   อ่าน 7 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายไฟฟ้า VCT 3*2.5 ยาว 6 เมตร จำนวน 1 เส้น โดยวิธีเ [ 22 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 1 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้คอนโทรล ขนาดมอเตอร์ ๕.๕ แรง ๓๘๐ โวลท์ โดยวิธีเฉพ [ 22 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 0 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปั้มหอยโข่ง ขนาดมอเตอร์ ๕.๕ แรง ๓๘๐ โวลท์ โดยวิธีเฉ [ 22 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 0 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 5 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 3 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 2 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 1 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมมอเตอร์ปั๊มน้ำ 5.5 HP 380V จำนวน 2 ตัว โดยวิ [ 20 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 3 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 2 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 2 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 2 
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2561 [ 20 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 4 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑ ประจำเดือนธันว [ 2 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 4 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ/เดลินิวส์ ประจำเดือนธันวาคม 25 [ 2 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 4 
 
อบต.เขากวางทอง โครงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเรื่องการจัดการขยะในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256 [ 22 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
สถ.จ.อุทัยธานี [ 22 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
   
   
วัดเขาลูกช้าง
กลุ่มทอผ้าบ้านโคกหม้อ
   
 
คู่มือสร้างคุณภาพสู่สังคมไทย (ฝากประชาสัมพันธ์ด้วยค่ะ) (18 ต.ค. 2560)    อ่าน 261  ตอบ 0  
ท่อน้ำประปาแตก (17 ต.ค. 2560)    อ่าน 259  ตอบ 0  
 
สถ.จ.อุทัยธานี พวกลูกจ้างตามภารกิจส่วนมากเด็กเส้นทั้งนั้น (3 ม.ค. 2562)    อ่าน 9766  ตอบ 42
สถ.จ.อุทัยธานี รับโอน(ย้าย)ผู้อำนวยการกองคลัง (3 ม.ค. 2562)    อ่าน 36  ตอบ 0
สถ.จ.อุทัยธานี รับโอนย้าย (2 ม.ค. 2562)    อ่าน 41  ตอบ 0
อบต.ระบำ ทอดผ้าป่าวัดห้วยเปล้า (27 ธ.ค. 2561)    อ่าน 37  ตอบ 2
อบต.หนองสรวง สอบถามตำแหน่งว่าง (26 ธ.ค. 2561)    อ่าน 17  ตอบ 0
อบต.ระบำ ทอดผ้าป่าวัดห้วยเปล้า (6 ธ.ค. 2561)    อ่าน 22801  ตอบ 155
อบต.หูช้าง ประชาสัมพันธ์ กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำเดือนธันวาคม 25 (4 ธ.ค. 2561)    อ่าน 36  ตอบ 0
อบต.ระบำ สอบถาม (28 พ.ย. 2561)    อ่าน 97  ตอบ 3
ทต.สว่างแจ้งสบายใจ สอบถามตำแหน่งว่าง นักวิเคราะห์นโยบายเเละแผน (15 พ.ย. 2561)    อ่าน 128  ตอบ 1
อบต.ห้วยคต สอบถามตำแหน่งนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (15 พ.ย. 2561)    อ่าน 62  ตอบ 0
อบต.หูช้าง ประชาสัมพันธ์ กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำเดือนพฤศจิกายน (8 พ.ย. 2561)    อ่าน 69  ตอบ 0
อบต.ระบำ รายงานความก้าวหน้าการก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนแอลฟัสติกคอนกรีตหมู่ที่ 1 ถึง หมู่ (24 ต.ค. 2561)    อ่าน 74  ตอบ 0
อบต.สะแกกรัง รบกวนช่วยดูน้ำประปาหมู่บ้านหมู่บ้านเจริญทอง (8 ต.ค. 2561)    อ่าน 108  ตอบ 0
อบต.ระบำ ถนนชำรุด (5 ต.ค. 2561)    อ่าน 110  ตอบ 1
สถ.จ.อุทัยธานี รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล (4 ต.ค. 2561)    อ่าน 386  ตอบ 0
   

   
 
แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน \"จังหวัดสะอาด\" ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 22 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 37 
แผนรณรงค์ \"แยกก่อนทิ้ง\" จังหวัดอุทัยธานี (หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดอุทัยธานีทุกส่วน) [ 22 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 43 
การรับรองรายงานการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 12/61 [ 21 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 57 
ตรวจสอบข้อมูลหอกระจายในความรับผิดชอบของ อปท. (่ด่วนที่สุด) [ 21 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 88 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุทัยธานี (การสรรหาตำแหน่งบริหารว่าง) [ 22 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ฝน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุราและภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนธันวาคม 2561 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 22 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 22 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 6 
การนำเงินส่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) [ 22 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 5 
ขอหารือการเบิกค่าพาหนะเดินทางให้กับประชาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัด [ 22 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2562) [ 22 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม(นม)และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ไตรมาสที่ 2  [ 22 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
ตัวชี้วัดการประเมินผลตามกรอบการปฏิบัติราชการของ (สนง.สถจ.) รอบที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (อบจ, เทศบาล) ด่วนมาก [ 22 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
ตัวชี้วัดการประเมินผลตามกรอบการปฏิบัติราชการของ (สนง.สถจ.) รอบที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ) ด่วนมาก [ 22 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
ขอความอนุเคราะห์แจ้งเวียนข้อมูลการมอบอำนาจ \\\"เจ้าท่า\\\" แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวทางการพิจารณาการอนุญาตสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ [ 22 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ด่วนที่สุด) [ 22 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
รายงานผลการดำเนินงาน ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2558 (รอบ 6 เดือน) [ 22 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 6 
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 22 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 9 
การเยี่ยมเสริมพลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 22 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 8 
แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2562) [ 22 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 12 
รายงานข้อมูลด้านงบประมาณและบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 22 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 13 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกโครงการยกย่องบุคคลองค์กรดีเด่นในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ [ 22 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 9 
การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้ง [ 22 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 26 
ขอส่งแผนรณรงค์ \"แยกก่อนทิ้ง\" จังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ด่วนที่สุด) [ 22 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 20 
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินค่ารายปีทรัพย์สินของรัฐวิสาหกิจประกาศในราชกิจจานุเบกษา [ 21 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 30 
การดำเนินการตามตัวชี้วัดการพัฒนาองค์การไปสู่การเป็นระบบราชการ ๔.๐ (ด่วนที่สุด) [ 21 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 43 
 
การจัดเก็บข้อมูลปริมาณขยะเปียกเพื่อการคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/298 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1และ2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย3และ4] [สิ่งที่ส่งมาด้วย5] [สิ่งที่ส่งมาด้วย6และ7]  [ 21 ม.ค. 2562 ]
ขอความร่วมมือสำรวจเจ้าหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ กค. มท 0803.3/ว284  [ 21 ม.ค. 2562 ]
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนธันวาคม 2561 สน.คท. มท 0808.3/ว280 [อบจ.] [เทศบาล , อบต. , เมืองพัทยา]  [ 21 ม.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2562) สน.คท. มท 0808.2/1860-1935 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2562 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว272  [ 21 ม.ค. 2562 ]
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงแบบตรวจสอบข้อมูลของผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมเสนอราคาในโครงการที่มีวงเงินจัดซื้อจัดจ้าง ตั้งแต่ 500 ล้านบาทขึ้นไป ตามประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง มาตรฐานขั้นต่ำของนโยบายและแนวทางป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างฯ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว271  [ 21 ม.ค. 2562 ]
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของ สถจ. รอบการประเมินที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562) ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.3/ว4  [ 18 ม.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งวดที่ 2 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว142 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 18 ม.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว141 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 18 ม.ค. 2562 ]
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาการขอกู้เงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และเมืองพัทยา สน.คท. มท 0808.3/ว0288  [ 18 ม.ค. 2562 ]
การทำกิจการนอกเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กม. มท 0804.3/ว0315  [ 18 ม.ค. 2562 ]
ขอความคิดเห็นต่อร่างหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน สน.คท. มท 0808.2/ว245  [ 18 ม.ค. 2562 ]
ขอเชิญชวนรับสมัครคัดเลือกเมืองต้นแบบวัฒนธรรมการอ่าน ประจำปี พ.ศ.2562 กศ. มท 0816.5/ว244 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ม.ค. 2562 ]
ขอตรวจสอบข้อมูลหอกระจายข่าวของ อปท. ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว231  [ 17 ม.ค. 2562 ]
ซักซ้อมหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล สน.คท. มท 0808.4/ว1 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ม.ค. 2562 ]
การแจ้งแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ หรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.2/ว218  [ 17 ม.ค. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว219  [ 17 ม.ค. 2562 ]
ขอประชาสัมพันธ์กรณีธนาคารยกเลิกการรับเช็คที่มีการแก้ไขข้อความ กค. มท 0803.3/ว217  [ 17 ม.ค. 2562 ]
แนวทางการเชื่อมโยงและบูรณาการแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว179  [ 16 ม.ค. 2562 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 12/2561 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว185 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ม.ค. 2562 ]
การจัดสรรและโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สน.คท. มท 0808.2/1211-1215 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ม.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) สน.คท. มท 0808.2/1380-1423 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ม.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2562) สน.คท. มท 0808.2/1140-1210 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ม.ค. 2562 ]
กำหนดการมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ (คุรุสดุดี) ประจำปี 2561 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว199  [ 16 ม.ค. 2562 ]
การยื่นคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว198 [แบบฟอร์มฯ]  [ 16 ม.ค. 2562 ]
   
 
  คุณคิดว่า อบต.โคกหม้อ ควรพัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ถนน
  ไฟฟ้า
  ประปา
  สาธารณูปโภค
  ส่งเสริมอาชีพ
 
 


จ้างรถยนต์โดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง จำนวน ๒ คัน โ [ 10 ก.ย. 2561 ]จ้างซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2,3 ตำบลโคกหม้ [ 7 ก.ย. 2561 ]จ้างซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 3 (บริเวณนานาย [ 7 ก.ย. 2561 ]ซื้อสารส้มก้อนใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.ย. 2561 ]

 
 
   
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player