Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 อบต.โคกหม้อ ยินดีต้อนรับและให้บริการค่ะ
 
     

 
แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน \"จังหวัดสะอาด\" ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 22 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 37 
 
แผนรณรงค์ \"แยกก่อนทิ้ง\" จังหวัดอุทัยธานี (หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดอุทัยธานีทุกส่วน) [ 22 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 43 
 
การรับรองรายงานการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 12/61 [ 21 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 57 
 
ตรวจสอบข้อมูลหอกระจายในความรับผิดชอบของ อปท. (่ด่วนที่สุด) [ 21 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 88 
 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุทัยธานี (การสรรหาตำแหน่งบริหารว่าง) [ 22 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ฝน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุราและภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนธันวาคม 2561 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 22 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
 
การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 22 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 6 
 
การนำเงินส่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) [ 22 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 5 
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 839
     
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player